θα σας ενημερώσουμε ότι ανοίγουμε μια πορεία αρτοποιίας


Come cucinare
Tagliare a rondelle sottili le melanzane e metterle sotto sale
Preparare la fonduta facendo sobbolire il latte in un tegame,in un altro tegame far sciogliere il burro e aggiungere la farina preparando un roux bianco. Quando il latte e caldo versarlo nel tegame del roux e mescolare fino a renderlo omogeneo.
Aggiungere i formaggi tagliati a pezzi piccoli e mescolarli per farli sciogliere bene. Stendere un lungo pezzo di pellicola su cui versare la fonduta e coprirla con altra pellicola. Stendere per bene la fonduta e lasciare raffreddare.
Con un coppapasta tagliare la fonduta e le melanzane. Preparare deiπεριμένουμε τις κλήσεις σας, που εργάζονται 24 ώρες 7 ημέρες την εβδομάδα